بهمن علاءالدین(مسعود بختیاری)

آستاره صُحو بُگویین نَهلی شَو بِمَهنِه><زیتری دِرآو که دی ریشه شو بِکَهنِه

 

کوگ تاراز

 

بنال ای لر بختیاری ز غم                      که گر سیل جاری کنی هست کم

ز آستاره پرسید،بهمن کجاست          که بی بهمن این خانه ماتم سراست

کنون که دگر کوگ تاراز نیست             همی دانم این گوهر که نیست،کیست

چه گویم ز احوال کوگ کُهی                 که شد ایل از های هایش تُهی

دگر کوگ تاراز را نغمه نیست               که با نغمه ها و نوایش،گریست

کجا بلبل بختیاری سرا                          بجویم چو دردم دوا

چو تو درد دل را دوا کی بود؟                صدای تو عشاق را می بود

تو رفتی ولی بانگ تو ماندنیست          نوای نی و ناله ات خواندنیست

رسد از پدر بر پسر ناله ات                    نوای دل و نای بنهاده ات

بگوید بدار این ز من یادگار                     بخوان و بکن شِکوه از روزگار

بکن شکوه از چرخ بیدادگر                    که زد در چمن ریشه ام با تبر

که بهمن مرا ریشه و پیشه بود           مرا عشق و امید و اندیشه بود

اجل ریشه بختیاری بزد                        اگر خون بگرییم بهرش سزد

 

 

شاعر؛رضا فرخی از روستای  سرتیوک هفتکل

+ نوشته شده در  شنبه ۱ دی۱۳۸۶ساعت 18  توسط مهرداد جمالی  |